Đã có ĐIỂM THI LỚP 10 Chuyên ĐHSP Hà Nội,Chuyên Hưng YêN,Chuyên Trần Phú Hải Phòng,Chuyên TP Hạ Long.Để đăng ký nhận điểm thi Lớp 10 các tỉnh mới công bố kết quả thi lớp 10 năm 2014. soạn tin:

 :Xem điểm thi Lớp 10 Chuyên ĐHSP Hà Nội, soạn tin:  DIEMC 01  SBD gửi 8785
 :Xem điểm thi Lớp 10 Chuyên Hưng Yên, soạn tin:  DIEMC 22 SBD gửi 8785
 :Xem điểm thi Lớp 10  Chuyên Trần Phú Hải Phòng, soạn tin:  DIEMC 03 SBD gửi 8785
 :Xem điểm thi Lớp 10  Chuyên TP Hạ Long, soạn tin:  DIEMC  17 SBD gửi 8785

Diem thi lop 10

Điểm thi lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2014

ĐÃ CÓ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH BẮC GIANG NĂM 2014 NHẬN ĐIỂM THI NHANH NHẤT, SOẠN TIN:  DM 18 < Số Báo Danh > gửi 8785 Trong đó: 18 là mã tỉnh Bắc Giang, Số Báo Danh là số báo danh của bạn dự thi Ví dụ. Bạn t... Xem tiếp...

Điểm thi lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2014

ĐÃ CÓ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH NGHỆ AN NĂM 2014 NHẬN ĐIỂM THI NHANH NHẤT, SOẠN TIN:  DM 29 < Số Báo Danh > gửi 8785 Trong đó: 29 là mã tỉnh Nghệ An, Số Báo Danh là số báo danh của bạn dự thi Ví dụ. Bạn th... Xem tiếp...

Điểm thi lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2014

ĐÃ CÓ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH NINH THUẬN NĂM 2014 NHẬN ĐIỂM THI NHANH NHẤT, SOẠN TIN:  DM 45 < Số Báo Danh > gửi 8785 Trong đó: 45 là mã tỉnh Ninh Thuận, Số Báo Danh là số báo danh của bạn dự thi Ví dụ. B... Xem tiếp...

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2014

ĐÃ CÓ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH NINH BÌNH NĂM 2014 NHẬN ĐIỂM THI NHANH NHẤT, SOẠN TIN:  DM 27 < Số Báo Danh > gửi 8785 Ví dụ: Bạn ở dự thi vào lớp 10 có số báo danh là 11562. Để nhận điểm thi vào lớp 10, soạn... Xem tiếp...

Điểm thi lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2014

Điểm thi lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2014

Điểm thi lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2014

Điểm thi lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2014

Điểm thi lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2014

Điểm thi lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2014

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2014

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2014

World cup 2014

Tin mới